Gwiazdka w nazwach plików i folderów ?


Czy to w ogóle możliwe ? Okazuje się, że tak.
Na możliwość tworzenia nazw plików czy folderów zawierających gwiazdkę wpadłem przez przypadek, czytając wybrane fragmenty driver’a NTFS robiąc research odnośnie długich ścieżek pod Windows’em.
[ Gdzie kryje się sekret? ]
Sekretna flaga umożliwiająca użycia gwiazdki(wildcard’u) jest używa jako drugi argument następującej funkcji:

PAGE:00038359 ; int __stdcall NtfsIsFileNameValid(PUNICODE_STRING, bool)
PAGE:00038359
PAGE:00038359 var_2      = byte ptr -2
PAGE:00038359 var_1      = byte ptr -1
PAGE:00038359 fileName    = dword ptr 8
PAGE:00038359 wildCardFlag  = dword ptr 0Ch
PAGE:00038359
PAGE:00038359         mov   edi, edi
PAGE:0003835B         push  ebp
PAGE:0003835C         mov   ebp, esp
PAGE:0003835E         push  ecx
PAGE:0003835F         mov   edx, [ebp+fileName]
PAGE:00038362         mov   cx, [edx]
PAGE:00038365         test  cx, cx
PAGE:00038368         push  edi
PAGE:00038369         mov   [ebp+var_2], 1
PAGE:0003836D         mov   [ebp+var_1], 1
PAGE:00038371         jz   loc_5FE42
PAGE:00038377         test  cl, 1
PAGE:0003837A         jnz   loc_5FE42
PAGE:00038380         movzx  ecx, cx
PAGE:00038383         shr   ecx, 1
PAGE:00038385         push  0
PAGE:00038387         pop   edi
PAGE:00038388         jz   loc_5FE3D
PAGE:0003838E         push  ebx
PAGE:0003838F         push  esi
PAGE:00038390         mov   esi, [edx+4]
PAGE:00038393
PAGE:00038393 loc_38393:
PAGE:00038393         mov   bx, [esi]
PAGE:00038396         cmp   bx, 0FFh
PAGE:0003839B         ja   short loc_383C8
PAGE:0003839D         test  bl, bl
PAGE:0003839F         jl   short loc_383C8
PAGE:000383A1         mov   edx, ds:_FsRtlLegalAnsiCharacterArray
PAGE:000383A7         mov   edx, [edx]
PAGE:000383A9         movzx  eax, bx
PAGE:000383AC         movzx  eax, byte ptr [eax+edx]
PAGE:000383B0         mov   dl, byte ptr [ebp+wildCardFlag]
PAGE:000383B3         neg   dl
PAGE:000383B5         sbb   edx, edx
PAGE:000383B7         and   edx, 8
PAGE:000383BA         or   edx, 4
PAGE:000383BD         and   eax, edx
PAGE:000383BF         mov   [ebp+fileName], eax
PAGE:000383C2         jz   loc_5FE34
PAGE:000383C8
PAGE:000383C8 loc_383C8:
PAGE:000383C8
PAGE:000383C8         cmp   bx, ':'
PAGE:000383CC         jz   loc_5FE34
PAGE:000383D2         cmp   bx, '\'
PAGE:000383D6         jz   loc_5FE34
PAGE:000383DC         cmp   bx, '.'
PAGE:000383E0         jz   short loc_383E6
PAGE:000383E2         mov   [ebp+var_2], 0
PAGE:000383E6
PAGE:000383E6 loc_383E6:
PAGE:000383E6         inc   edi
PAGE:000383E7         inc   esi
PAGE:000383E8         inc   esi
PAGE:000383E9         cmp   edi, ecx
PAGE:000383EB         jb   short loc_38393
PAGE:000383ED
PAGE:000383ED loc_383ED:
PAGE:000383ED         cmp   [ebp+var_2], 0
PAGE:000383F1         pop   esi
PAGE:000383F2         pop   ebx
PAGE:000383F3         jnz   loc_5FE3D
PAGE:000383F9
PAGE:000383F9 loc_383F9:
PAGE:000383F9
PAGE:000383F9         mov   al, [ebp+var_1]
PAGE:000383FC         pop   edi
PAGE:000383FD         leave
PAGE:000383FE         retn  8
PAGE:000383FE _NtfsIsFileNameValid@8 endp

Jako, że we wszystkich znaczących miejscach wywołania tej funkcji ma ona ustawiony drugi parametr na False, to tak jak przywykliśmy, utworzenie pliku czy folder’u z gwiazdką w nazwie jest nie możliwe.
[ Mały patch ]
Oczywiście, żeby zmodyfikować tą ustawioną na sztywno flagę z false na true potrzebujemy dostępu do driver’a ntfs z r0 jeżeli chcemy go zmodyfikować run-time i nie bawić się w obchodzenie WFP.
Jako, że wstępne badania nie przyniosły nic szczególnego to nie fatygowałem się nawet, żeby pisać driver, patch’a wykonałem w prost z windbg:
Patch:

PAGE:000383B0         mov   dl, 1
PAGE:000383B2         nop


A oto efekty:

Ku mojemu zaskoczeniu jak widać na powyższym screenie wszystko działa poprawnie.
[ (Nie)pożądane działanie: ]
Jedyny wpływ na niepoprawne działanie systemu jaki udało mi się zaobserwować po paru prostych testach to np. brak możliwości skopiowania czegokolwiek do folderu którego nazwa zawiera asterisk.
Oczywiście kompletny fail spotyka nas kiedy w dowolnym miejscu naszej partycji pozostanie plik lub folder zawierający wildcard, a my przestawimy flagę w
NtfsIsFileNameValid na false (domyślne ustawienie). W takiej sytuacji cała partycja staje się dla nas nie dostępna ;).
Jeżeli kogoś zainspirował temat i ma chęć prowadzić dalsze badania to z chęcią usłyszę czy udało się wycisnąć z tego coś więcej;)

This entry was posted in Analiza, RE and tagged , , , . Bookmark the permalink.